Laktawan sa nilalaman

Mga madalas itanong

Alamin pa ang tungkol sa pagsali o paglahok sa Nielsen panel o survey, gayundin kung paano namin pinoprotektahan ang iyong impormasyon kapag ginagamit namin ito para sa aming mga ratings.

Kapag sumali ka sa isang Panel panel o survey

Maaari ba akong magboluntaryong sumali sa panel o survey?

Depende ito sa panel o survey. Ang ilan, pati na ang aming mga panel sa TV at radyo, ay siyentipiko na pinili, at hindi kami kumuha ng mga boluntaryo. Gayunman, mayroon kaming ilang panel at survey na maaari mong salihan ngayon. Alamin pa ang tungkol sa mga panel at survey ni Nielsen kung saan ka nakatira >

Sino ang pipiliin mo para sa mga panel at survey na hindi kumuha ng mga boluntaryo?

Kailangang isama sa Nielsen panel ang maraming iba't ibang populasyon at komunidad. Hindi mahalaga kung may isang tao sa inyong sambahayan o 10, kung nakatira kayo sa iisang lungsod o rural—maaaring piliin ang sinuman. Ang mga taong nagtatrabaho para sa Nielsen na may malalapit na kapamilya, domestic partner, o mga miyembro ng kanilang sambahayan, gayundin sa mga taong nagtatrabaho sa media, ay hindi maaaring maging miyembro ng panel.

Nakataanggap ako ng liham mula kay Nielsen. Ito ba ay lehitimo?

Oo, ito ay lehitimo. Nagpapadala ang Nielsen ng imbitasyon upang malaman ang iyong nakasanayang panonood o pamimili o upang maging bahagi ng aming panel. Ang imbitasyon na ito ay maaring maglaman ng maiikling survey na pwedeng kumpletuhin sa pamamagitan ng pagsagot nito online, pagsagot at pagsumite sa pamamagitan ng koreo o pagtawag sa telepono. 

Paano kung bumibisita ang isang Nielsen representative sa bahay ko? 

Ang mga sinanay naming kinatawan ay nais kayong makausap tungkol sa nakakasabik na oportunidad na kayo'y maging bahagi ng aming Nielsen panel o survey. Lahat ng aming kinatawan ay mayroong Nielsen ID na may larawan upang madali niyo silang makilala. Kung kayo'y may alinlangan sa taong nagpakilalang taga-Nielsen, maaari kayong makipag ugnayan sa amin.

Kailangan ko bang magbayad para sumali?

Ang paglahok sa aming panel o ang pagkumpleto sa aming survey ay walang kalakip na anumang gastusin.

Kapag lumahok ka sa isang panel panel o survey

Ano ang makukuha ko para makalahok sa panel o survey?

Ang kompensasyon para sa iyong paglahok ay nag-iiba-iba, depende sa uri ng panel at survey. Gayunpaman, marami sa aming mga panel at survey ay may kompensasyon para sa inyong patuloy na pagkikilahok.

Maaari ko bang pag-usapan ang tungkol sa pagiging kasapi ng isang panel o survey?

Hindi. Sa sandaling ikaw ay nakilahok sa aming survey, hinihiling namin na huwag niyong ipagbigay alam na kayo'y bahagi ng Nielsen research. Hinihiling namin na huwag niyo itong banggitin sa mga taong hindi kabilang sa iyong pamamahay, maging sa mga website ng social media tulad ng Facebook, Instagram o Twitter. Ang pagsasapribado nito ay makakatulong sa pagiging independyente ng ating pananaliksik hangga't maari.

Ano ang sinasabi ng dating Nielsen families tungkol sa kanilang mga karanasan?

"Naging malapit sa isa't isa aming pamilya noong kami'y naging bahagi ng Nielsen. Mahilig na kaming manood ng TV ngunit ang panonood namin ay mas naging kapana-panabik." -Jackie

 "Nasiyahan akong makibahagi dahil naging pamilya na din ang turing namin sa ang mga empleyado [ni Nielsen]." -Mateo

Paano Pinoprotektahan ni Nielsen ang iyong privacy

Paano pinoprotektahan ni Nielsen ang aking privacy?

Basahin pa ang tungkol sa Nielsen Privacy Principles. Ang mga potensyal na maging bahagi ng Nielsen panel ay mabibigyan ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung paano kinokolekta at ginagamit ang kanilang datos bago sila magdesisyon kung nais nilang makibahagi.

Paano nakuha ni Nielsen ang contact information ko?

Gumagamit kami ng pinagsamang pampublikong datos ng telepono, tirahan at impormasyon sa sensus para pumili ng mga kabahayan na aming iniimbitahan na sumali sa aming panel at survey.

Paano napanatiling pribado ang aking impormasyon?

Nangangako kaming poprotektahan ang personal na impormasyong inyong ibabahagi sa amin. Gagamitin namin ang mga impormasyon na ito para sa pagsasaliksik lamang. Basahin pa ang aming prinsipyo sa privacy.

Susubukan ba ni Nielsen na ibenta sa akin ang anumang bagay, o ibebenta ang aking pangalan at address sa mga merkado?

Ganap na hindi. Ang impormasyon mula sa inyong tahanan ay mahigpit na idinaraos nang mahigpit—hindi natin gagamitin ito para mag-advertise, itaguyod o direktang magbenta ng mga produkto at serbisyo, at hindi namin pinapayagan ang aming mga kliyente na magbenta nang direkta sa iyo.

Paano ang impormasyong ibinigay mo sa mga informs Nielsen Ratings

Ano ang Nielsen Ratings?

Gumagamit kami ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nanonood at nakikinig sa mga nilalaman nito, tulad ng musika at palabas sa TV, para makuha ang Nielsen ratings. Ang rating ay ang porsyento ng isang partikular na populasyon na nakita, narinig o pakikibahagi sa isang parte ng content o ad.

Ano ang sinusukat ng Nielsen Ratings?

Sinusukat ng Nielsen ang Live content, on-demand at DVR, at streamed content. Kabilang dito ang anumang palabas sa TV o radyo, pati na rin sa ibang pang device kagaya ng inyong smartphone.

Paano gumagana ang Nielsen Ratings?

Ang aming mga device sa pagsukat ay kumuha ng mga audio code sa content upang malaman kung ano ang pinapanood at pinakikinggan. Mahigpit naming kinokolekta ang data, pagkatapos ay gumamit ng kumbinasyon ng Science at Statistics para makuha ang mga ratings.

Magkakapareho ba ang mga rating at reviews?

Hindi, ang mga ratings ay iba sa review. Ang Nielsen Ratings ay nagpapakita lamang ng behavior ng panonood at pakikinig na syang sinusukat, ngunit ang mga review ay opinyon at ito ay maaaring magmula sa sinuman. Ang aming mga ratings ay hindi kapareho ng pelikula na may parental guidance "rating," na rerepasuhin ang nilalaman ng pelikula para maunawaan kung angkop para sa mga manonood ng iba't ibang edad.